Versie 1.0, 2 april 2014

Offerte en bevestiging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Karto gesloten overeenkomsten;
 2. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld;
 3. Opdrachten worden door de opdrachtgever bevestigd door de offerte te ondertekenen en te retourneren. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Karto met de uitvoering van de opdracht begint, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen;
 4. De inhoud van de offerte wordt door de opdrachtgever niet openbaar gemaakt naar derden tenzij Karto hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

 

Uitvoering

 1. Karto zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat;
 2. Karto geeft aan welke zaken de opdrachtgever dient te leveren voor de uitvoering;
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor de juistheid en de tijdige verstrekking van de door of namens hem aan Karto verstrekte zaken;
 4. Leveringstermijnen gelden vanaf het moment dat de opdrachtgever de door Karto gevraagde zaken heeft geleverd en deze zaken door Karto zijn geaccepteerd;
 5. De opgegeven termijnen voor het volbrengen van (delen van) de opdracht hebben een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt;
 6. Karto houdt de opdrachtgever gedurende de opdracht op de hoogte van de vorderingen van de werkzaamheden.

 

Levering

 1. Na levering zal de opdrachtgever het resultaat van de opdracht binnen vijftien werkdagen beoordelen;
 2. Klachten en onvolkomenheden worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijftien werkdagen na de levering, aan Karto meegedeeld. Als er binnen deze termijn geen melding wordt gedaan van klachten of onvolkomenheden dan wordt het resultaat van de opdracht automatisch door de opdrachtgever aanvaard;

 

Betaling

 1. Facturen worden door de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betaald;
 2. Indien na het verstrijken van deze termijn Karto nog geen volledige betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever automatisch in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Karto gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, mediation, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 3. Karto kan de in het kader van de overeenkomst gegenereerde zaken of van de opdrachtgever ontvangen zaken onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Karto verschuldigde bedragen betaald heeft;

 

Beëindiging

 1. De opdracht kan worden opgezegd door een aan de wederpartij gerichte schriftelijke mededeling waarin de grond van de opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat is vermeld;
 2. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij naar stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment te betalen:
  1. Het honorarium en;
  2. De bijkomende kosten en;
  3. Alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiend uit verplichtingen die Karto ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op verdere vervulling van de opdracht en;
  4. 30% van: de totale opdrachtsom na aftrek van de kosten genoemd in lid a, b en c.
 3. De opdracht eindigt bij overlijden van dhr. S.A. Briels.

 

Gebruiksrecht

 1. Na betaling van de werkzaamheden verkrijgt de opdrachtgever het gebruiksrecht op de door Karto geleverde zaken;
 2. Tenzij dit door de opdrachtgever en Karto anders is overeengekomen heeft de opdrachtgever niet het recht om geleverde zaken en hiervan afgeleide producten ter beschikking te stellen aan derden;
 3. Tenzij dit door de opdrachtgever en Karto is overeengekomen heeft Karto het recht om binnen de opdracht verkregen of ontwikkelde zaken te gebruiken buiten de opdracht;
 4. Alle door Karto gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Karto, ook als de opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan;
 5. De opdrachtgever draagt zorg voor de gebruiksrechten op de door de opdrachtgever aan Karto geleverde zaken.

 

Aansprakelijkheid

 1. Karto zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting;
 2. De opdrachtgever vrijwaart Karto en door Karto bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht;
 3. De opdrachtgever vrijwaart Karto voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt;
 4. Karto is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
 5. De opdrachtgever behoudt kopieën van door hem verstrekte gegevens tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Karto niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden;
 6. Karto is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om een gebrekkige prestatie van Karto aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 7. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gevolgschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van de opdracht gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
 8. De door Karto te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Karto gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 45000 Euro en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Karto uitkeert;
 9. Door het verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht, of door levering van het resultaat van de opdracht, of door opzegging, is geëindigd:
  1. vervalt de aansprakelijkheid van Karto en;
  2. wordt Karto door de opdrachtgever ontheven van bewaarplicht van de zaken die op de opdracht betrekking hebben.
 10. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 11. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 12. Op de overeenkomst tussen Karto en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Overig

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 3. Op de overeenkomst tussen Karto en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.